Polityka Prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Samotyja, prowadząca działalność pod nazwą Aparts Care. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: paulina@apartscare.pl lub telefonicznie pod numerem +48 723 883 770.

Zakres i Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 1. Realizacji usług noclegowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną.
 2. Marketingu bezpośredniego – na podstawie udzielonej zgody, w celu informowania o promocjach, ofertach specjalnych i nowościach związanych z naszą działalnością.
 3. Realizacji obowiązków prawnych – wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych i rachunkowych.
 4. Zabezpieczenia roszczeń – w celach dowodowych i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Rodzaje Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane dotyczące rezerwacji (data przyjazdu, data wyjazdu, liczba osób itp.)

Podstawa Prawna Przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu spełnienia wymogów prawnych, podatkowych i rachunkowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych.
 2. Sprostowania danych – żądania poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
 3. Usunięcia danych – żądania usunięcia danych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy wycofana została zgoda na ich przetwarzanie.
 4. Ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przypadkach.
 5. Przenoszenia danych – otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz przeniesienia ich do innego administratora.
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 7. Wycofania zgody – w dowolnym momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora (np. dostawcom usług IT, księgowym).
 • Organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Środki Ochrony Danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Kontakt i Skargi

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z administratorem pod adresem e-mail: paulina.samotyja@apartscare.pl.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.apartscare.pl.

Data aktualizacji: 27.05.2024.